LAHJAKORTIT   |   AJANVARAUS   |   VERKKOKAUPPA

JALKATERAPIA JA JALKOJENHOITO

Jalkaterapeutti on alaraajojen asiantuntija. Vuosaaren Jalkaterapiakeskuksessa jalkaterapeuttina toimii Veera Keltanen.

Yleisimmät syyt tulla jalkaterapeutin vastaanotolle ovat:

  • Jalkojenhoito
  • Jalkakipu
  • Ihomuutokset jalassa
  • Kynsimuutokset
  • Jalan ja alaraajan asentomuutos
  • Jalan toiminnalliset muutokset

Jalkaterapeutti (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka pituus on 3,5 vuotta, 210 opintopistettä. Jalkaterapeutit rekisteröidään nimikesuojattuina terveydenhuollon henkilöinä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa. Jalkaterapeutteja koulutetaan Metropolia ammattikorkeakoulussa Helsingissä.

Jalkaterapiaa tarvitsevat kaiken ikäiset ihmiset. Jalkaterapeutti tuntee lapsen kehitysvaiheet alaraajojen osalta ja auttaa ehkäisemään ja korjaamaan jo syntyneitä ongelmia. Kouluterveydenhuollossa jalkaterapeutti voi antaa tietoa lapsille ja heidän vanhemmilleen jalkojen omahoidosta ja kenkien ja sukkien valinnasta. Jalkaterapeutin toimiessa työterveydenhuollossa työikäiset saavat tietoa jalkojen omahoidosta ehkäistäkseen jalkaterän ongelmia ja apua jo alkaneisiin alaraajaongelmiinsa. Vanhusten parissa toimiessaan jalkaterapeutti tukee vanhuksia itsenäisessä selviytymisessä, ohjaamalla ylläpitämään alaraajojen lihasvoimaa, kenkien valintaa ja liikkumisessa tarvittavien apuvälineiden käyttöä. Jalkaterapeutilla on olennainen osa erityisryhmien hoidossa, mm. nivelsairaudet (erit. nivelreuma), diabetes mellitus, ihosairaudet ja kehitysvammaiset. Jalkaterapian tietopohja perustuu terveystieteisiin ja muihin tieteenaloihin sekä kuntoutuksen tietoainekseen.

Jalkaterapeutit työskentelevät perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä, yrittäjinä ja tukipohjallisia valmistavissa yrityksissä.

Jalkaterapian ydinosaamisalueet

Jalkaterapeutti edistää ja ylläpitää ihmisten yleistä toiminta- sekä liikkumiskykyä alaraajojen terveyden ja toimintojen osalta. Hän analysoi alaraajojen terveyden tilaa ja kävelyä, lihasten ja nivelten toimintoja, sekä suunnittelee ja toteuttaa tarpeenmukaiset jalkaterapeuttiset toimenpiteet. Jalkaterapeutti tunnistaa ja hoitaa synnynnäisiä ja hankittuja jalkaterien rakenteen sekä toimintojen poikkeamia ja valmistaa yksilöllisiä tukipohjallisia ja muita jalkaterien apuvälineitä. Hän osallistuu alaraajojen kuormitusongelmien ja toimintapoikkeamien ennaltaehkäisyyn, kartoitukseen ja hoitoon.

Terveyttä edistävä jalkaterapia

Väestölle suunnattu jalkojen terveyttä edistävä opetus ja ohjaus on keskeinen osa jalkaterapeutin työtä. Sen tarkoituksena on kansalaistietouden lisääntyminen alaraajojen ja jalkaterien terveyden ylläpidosta. Jalkaterapeutti liittää opetuksen ja ohjauksen yksilölle antamaansa jalkaterapiaan jokaisen käynnin yhteydessä. Hän opettaa ja ohjaa asiakasta turvallisessa jalkojen omahoidossa, sopivien kenkien ja sukkien sekä apuvälineiden valinnassa ja kehittää ja valmistaa ohjausmateriaalia. Jalkaterapeutti pitää opetus- ja ohjaustilanteita erilaisille asiakasryhmille ja yhteisöille, sekä terveydenhuoltohenkilöstölle. Mm. kenkäkaupat ovat olleet kiinnostuneita saamaan asiantuntijan opastusta myymälöihin.

Alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi

Jalkaterapeutti arvioi alaraajojen toimintoja yhteistyössä asiakkaan kanssa ja määrittää terapiatarpeen. Tarkoituksena on löytää asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen perustuvat järkevät ja taloudelliset jalkaterapiamenetelmät. Jalkaterapiamenetelmiä on pystyasennon, jalkaterien toimintojen, liikkumisen ja kävelyn tutkiminen osana kineettistä ketjua, sekä alaraajojen lihas- ja niveltoimintojen tutkiminen erilaisilla mittausvälineillä. Tutkimukset sisältävät laaja-alaisen kivun arvioinnin.

Jalkaterapeutti ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen sekä motoriset valmiudet elämänkaaren eri vaiheissa. Hänellä on tietoa eri yleissairauksista (diabetes, reuma, neurologiset sairaudet ja ihotaudit) ja niihin liittyvistä jalkaongelmista, joita hän arvioi ja hoitaa käyttäen spesifejä tutkimusmenetelmiä.

Hoitava jalkaterapia

Kliinisen jalkaterapian avulla helpotetaan jalkaterien ihon ja kynsien oireita ja selvitetään niiden alkuperää. Tärkeintä on kivun välitön poistuminen. Jalkaterapeutti ymmärtää iho- ja kynsiongelmien yhteyden ulkoisiin tekijöihin, jalkaterien rakenteeseen ja toimintoihin sekä asiakkaan terveydentilaan. Yleissairauksien aiheuttamissa alaraajaongelmissa jalkaterapeutti hoitaa jo syntyneitä ongelmia ja opastaa asiakasta tai häntä hoitavia tahoja hoitoratkaisujen löytämisessä ja toteuttamisessa sekä uusien vaurioiden ennaltaehkäisyssä. Iho- ja kynsiongelmien hoidossa hyödynnetään uusinta, tutkittua tietoa. Ulkoista lääkehoitoa käytettäessä sovelletaan ihotautien ja haavanhoidon periaatteita. Jalkaterapeutti toimii yhteistyössä ja tarvittaessa konsultoi lääkäriä, apteekkia ja muita asiakasta hoitavia tahoja. Huolellinen ja tutkittuun tietoon perustuva aseptisten työskentelyolosuhteiden suunnittelu mahdollistaa korkeatasoisen aseptisen työskentelyn jalkaterapiassa.

Monet jalkaterapiassa esiin tulevat iho-ongelmat johtuvat useimmiten jostain jalkaterien biomekaanisesta poikkeamasta tai kengän aiheuttamasta paineesta, mitkä aiheuttavat epänormaalia kuormitusta jalkateriin. Oireita lievitettäessä nopein helpotus on jalkaterään liimattava tai puettava huopakevennys.

Jalkaterapeutti ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen sekä motoriset valmiudet elämänkaaren eri vaiheissa. Hänellä on tietoa eri yleissairauksista (diabetes, reuma, neurologiset sairaudet ja ihotaudit) ja niihin liittyvistä jalkaongelmista, joita hän arvioi ja hoitaa käyttäen spesifejä tutkimusmenetelmiä.

Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat

Alaraajojen toimintoja tukevien terapioiden tarkoituksena on ylläpitää ja palauttaa asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön, hermoston ja verenkiertoelimistön yhteistoimintaa. Jalkaterapeutti arvioi asiakkaan lihastasapainoa sekä tukee jalkojen omahoitoa toimintojen kannalta. Ortoositerapian tueksi liitetään usein muita terapioita tasapainoisen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Veera käyttää toiminnallisen harjoittelun yhteydessä spiraalidynaamisia harjoitteita.

Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat sisältävät manuaalisen terapian (mobilisaatio ja hieronta), toiminnallisen harjoittelun ja fysikaaliset hoidot (kivun hoito, kylvyt, X-Cryo huippukylmähoito). Jalkaterapeutti laatii yksilöllisiä toiminnallisia harjoitteluohjelmia, jotka tukevat asiakkaan omahoitoa ja jalkaterapian muita osa-alueita. Asiakkaalle annetaan kirjallisia ja suullisia ohjeita lihasten venyttämiseksi ja vahvistamiseksi sekä nivelten toimintojen ylläpitämiseksi. Jalkaterapeutti liittää alaraajojen hieronnan, nivelten passiivisen mobilisaation ja toiminnallisen harjoittelun osaksi muuta jalkaterapiaa.

Jalkaterapeutti toimii itsenäisesti tai vaihtoehtoisesti yhteistyössä muiden kuntoutusalojen ammattilaisten (esim. fysioterapeutti, osteopaatti) kanssa kuntoutustyöryhmissä.

Monet jalkaterapiassa esiin tulevat iho-ongelmat johtuvat useimmiten jostain jalkaterien biomekaanisesta poikkeamasta tai kengän aiheuttamasta paineesta, mitkä aiheuttavat epänormaalia kuormitusta jalkateriin. Oireita lievitettäessä nopein helpotus on jalkaterään liimattava tai puettava huopakevennys.

Jalkaterapeutti ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen sekä motoriset valmiudet elämänkaaren eri vaiheissa. Hänellä on tietoa eri yleissairauksista (diabetes, reuma, neurologiset sairaudet ja ihotaudit) ja niihin liittyvistä jalkaongelmista, joita hän arvioi ja hoitaa käyttäen spesifejä tutkimusmenetelmiä.

Jalkaterän apuvälineterapia (ortoositerapia)

Apuvälinepalveluiden tarkoituksena on asiakkaan liikkumiskyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Jalkaterapeutti suunnittelee ja toteuttaa kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä apuvälinepalveluita sekä seuraa ja arvioi niiden vaikuttavuutta. Hän arvioi apuvälinepalveluiden ja toiminnallisen harjoittelun yhteensovittamista.

Jalkaterapeutti valmistaa yksilöllisiä varpaiden oikaisijoita ja suojuksia silikonista (varvasortoosi). Silikonista voidaan tehdä myös varvasproteeseja, päkiä- ja kantapääpehmusteita, erikovuisista materiaaleista. Joskus apuväline korvaa leikkaushoidon ja sitä voidaan käyttää leikkauksen jälkihoitona.

Jalkaterapeutti valmistaa yksilöllisiä tukipohjallisia (ortoosi), jotka korjaavat alaraajojen linjauksia, jalkaterien kuormitusta ja toimintoja sekä sen myötä kiputiloja. Tukipohjalliset voidaan jakaa materiaalilaatunsa ja toiminnallisen tavoitteensa mukaan erilaisiin ryhmiin. Kaiken tuennan tavoitteena ei ole kuitenkaan muuttaa jalkaterien toimintoja vaan voidaan vain tasata kuormitusta tai lisätä iskunvaimennusta. Jalkaterapeutti valmistaa tukipohjalliset arvionsa mukaan joko elementtimateriaaleista tai kipsimallin perusteella. Nopeinta ja halvinta on valmistaa pikapohjallisia, nk. chairside orthoses, jotka tehdään valmiselementeistä asiakkaan odottaessa.

Vuosaaren Jalkaterapiakeskuksessa jalkaterapeutit eivät valmista tukipohjallisia. Erittäin harvoin löydetään todellista tarvetta niille ja silloin osaamme valita sopivat yhteistyökumppanit ne valmistamaan. Meillä on myynnissä kuormitusta tasaavia, pehmentäviä ja iskua vaimentavia pohjallisia.

Jalkaterapeutti tekee yhteistyötä kenkämyyjien ja valmistajien kanssa, jotta asiakas voi jalkaongelmistaan huolimatta hankkia esteettisesti tyydyttäviä, jalkojen yksilöllisten toimintojen mukaisia ja eri tilanteisiin sopivia kenkiä.Jalkaterapian kehittämisen tarkoituksena on ulkomaisiin ja kotimaisiin podiatrian tutkimuksiin perustuen jalkaterapiakäytäntöjen kehittäminen ja luominen. Jalkaterapeutti tuntee erityisjalkineiden ja hoitokenkien hankinnan ja ohjaa asiakasta apuvälinehankinnoissa.

Johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaaminen jalkaterapiassa

Jalkaterapeutti kehittää jalkaterapiamenetelmiä itsenäisesti tai tiimissä osallistumalla tutkimusprojekteihin tai seuraamalla kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia hoitojen vaikuttavuudesta. Hän toimii aloitekykyisenä yhteistyössä päättäjien ja muun henkilöstön kanssa, edistää jalkaterapiapalvelujen taloudellisuutta, saatavuutta ja merkitystä ja kehittää niiden saamista osaksi jokaiselle kuuluvia terveydenhuollon peruspalveluita. Jalkaterapeutti parantaa jalkaterapian julkisuuskuvaa ylläpitämällä ja kehittämällä ammatillista asiantuntijuuttaan.

Jalkaterapeutti valmistaa yksilöllisiä varpaiden oikaisijoita ja suojuksia silikonista (varvasortoosi). Silikonista voidaan tehdä myös varvasproteeseja, päkiä- ja kantapääpehmusteita, erikovuisista materiaaleista. Joskus apuväline korvaa leikkaushoidon ja sitä voidaan käyttää leikkauksen jälkihoitona.

Jalkaterapeutti valmistaa yksilöllisiä tukipohjallisia (ortoosi), jotka korjaavat alaraajojen linjauksia, jalkaterien kuormitusta ja toimintoja sekä sen myötä kiputiloja. Tukipohjalliset voidaan jakaa materiaalilaatunsa ja toiminnallisen tavoitteensa mukaan erilaisiin ryhmiin. Kaiken tuennan tavoitteena ei ole kuitenkaan muuttaa jalkaterien toimintoja vaan voidaan vain tasata kuormitusta tai lisätä iskunvaimennusta. Jalkaterapeutti valmistaa tukipohjalliset arvionsa mukaan joko elementtimateriaaleista tai kipsimallin perusteella. Nopeinta ja halvinta on valmistaa pikapohjallisia, nk. chairside orthoses, jotka tehdään valmiselementeistä asiakkaan odottaessa.

Jalkaterapeutti tekee yhteistyötä kenkämyyjien ja valmistajien kanssa, jotta asiakas voi jalkaongelmistaan huolimatta hankkia esteettisesti tyydyttäviä, jalkojen yksilöllisten toimintojen mukaisia ja eri tilanteisiin sopivia kenkiä.Jalkaterapian kehittämisen tarkoituksena on ulkomaisiin ja kotimaisiin podiatrian tutkimuksiin perustuen jalkaterapiakäytäntöjen kehittäminen ja luominen. Jalkaterapeutti tuntee erityisjalkineiden ja hoitokenkien hankinnan ja ohjaa asiakasta apuvälinehankinnoissa.